Witamy na stronie Publicznego Przedszkola w Osieku nad Notecią.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar LCD
Rekrutacja 2020/2021

Potwierdzenie woli

Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie w przedszkolu/szkole podstawowej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 10 lutego 2020 r.
----------
----------
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej
formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 11 lutego 2020 r.
do 03 marca 2020 r.
od 23 kwietnia 2020 r.
do 05 maja 2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa
w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
do 07 kwietnia 2020 r. do 21 maja 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
08 kwietnia 2020 r. do 22 maja 2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia
od 08 kwietnia 2020 r.
do 17 kwietnia 2020 r.
od 22 maja 2020 r.
do 01 czerwca 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 22 kwietnia 2020 r. do 05 czerwca 2020 r.

Procedura odwoławcza odbywała będzie się zgodnie z art. 158 ust. 6-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2020
BURMISTRZA WYRZYSKA
z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie harmonogramu terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyrzysk, na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyrzysk, na rok szkolny 2020/2021, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021.

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2020
Burmistrz Wyrzyska
z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyrzysk oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyrzysk oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria (zgodnie z art. 131 ust. 4-6 ustawy Prawo oświatowe), na rok szkolny 2020/2021.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.25.2020 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 21 stycznia 2020 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyrzysk oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria - ustalone uchwałą XLIII/357/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, odziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Wyrzysk.

§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę Wyrzysk, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1. kandydat w roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 10 punktów;

2. oboje rodzice (opiekunowie prawni) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu, pobierają naukę w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne – 8 punktów;

3. rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w danej publicznej szkole podstawowej albo do danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, do którego został złożony wniosek o przyjęcie kandydata – 2 punkty;

4. deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin – 1 punkt;

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1. kryterium wymienione w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego;

2. kryterium wymienione w § 1 pkt 3 – kopia deklaracji złożona przez rodziców (opiekunów prawnych) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w danej publicznej szkole podstawowej albo w danej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego;

3. kryterium wymienione w § 1 pkt 4 – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.