Witamy na stronie Publicznego Przedszkola w Osieku nad Notecią.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar LCD
Publiczne Przedszkole Osiek Nad Notecia
Witamy na stronie
Publicznego Przedszkola w Osieku nad Notecią.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA
Zarządzenie Nr 0050.113.2020
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działalności – wznowienie funkcjonowania publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wyrzysk

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 57 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792) oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. i 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. W związku ze złożonymi pismami przez wszystkich dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, w których prowadzone są oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk, o spełnieniu wytycznych BHP i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie COVID-19, wydanych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wyrażam zgodę na podjęcie zawieszonej działalności – wznowienie funkcjonowania od dnia 25 maja 2020 r. ww. jednostek systemu oświaty.
§ 2. Funkcjonowanie jednostek systemu oświaty wskazanych w §1 musi odbywać się z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących COVID-19, w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
§ 3. Zobowiązuję dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk, do opracowania i wprowadzenia procedur wewnętrznych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z COVID-19.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska

KOMUNIKAT DYREKTORA
KOMUNIKAT DYREKTORAW ZWIĄZKU Z URUCHOMIENIEM PRZEDSZKOLA OD DNIA 25 MAJA 2020 r CHĘTNI DO KORZYSTANIA Z OPIEKI PRZEDSZKOLA W OKRESIE EPIDEMII PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE
NA NUMER TELEFONU 67 286 60 69
CODZIENNIE W GODZINACH 8.00-15.00

Dyrektor
Alicja Badura
KOMUNIKAT DYREKTORA
KOMUNIKAT DYREKTORA
UWAGA RODZICE PLANUJĄCY ZAPISAĆ DZIECKO DO PLACÓWKI PO JEJ URUCHOMIENIU NA SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH


W zakładce pliki do pobraniaznajdziecie Państwo
" Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią w związku z wystąpieniem COVID - 19"

zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentem


dyrektor
Alicja Badura
KOMUNIKAT DYREKTORA
KOMUNIKAT DYREKTORA
Zarządzenie Nr 3/2020

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Osieku nad Notecią
z dnia 06.05.2020
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Osieku nad Notecią w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:
§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Publicznego Przedszkola w Osieku nad Notecią w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do odwołania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Publicznego Przedszkola w Osieku nad Notecią są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Osieku nad Notecią oraz na tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola w Osieku nad Notecią .
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Alicja Badura


KOMUNIKAT DYREKTORA
KOMUNIKAT DYREKTORAZgodnie z & 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r . w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - bilans jednostki Publicznego Przedszkola w Osieku nad Notecią sporządzony na dzień 2019-12-31 , wraz z załącznikami , został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku


dyrektor
Alicja Badura
KOMUNIKAT DYREKTORA
KOMUNIKAT DYREKTORALISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W OSIEKU NAD NOTECIĄ NA ROK SZKOLNY 2020/2021


1. Gromacki Aleksander
2. Hamerski Juliusz
3. Horbowy Wiktoria
4. Jagodziński Patryk
5. Janeczko Nela
6. Kuchta Małgorzata
7. Lewandowska Klara
8. Lisiecki Franciszek
9. Matczyńska Anastazja
10. Matczyński Antoni
11. Mrotek Eliza
12. Mrotek Aleksander
13. Nosek Marta
14. Nowak Hubert
15. Nowak Tomasz
16. Pająk Iga
17. Przybylski Bartłomiej
18. Scharwerk Nadia
19. Tomczyński Franciszek
20. Trojanowski Filip
21. Turbiak Eliza
22. Wieczorek Adrian
Bąkowo
1. Burzyńska Lidia
2. Ciszewska Nela
3. Ciszewski Ignacy
4. Filip Hania
5. Garlicka Jagoda
6. Garlicki Krzysztof
7. Garniec Krystyna
8. Giese Stolarska Bianka
9. Jóźwiak Jan
10. Lewandowski Gabriel
11. Malarska Oliwia
12. Mucha Kornelia
13. Pydyś Hanna
14. Wolski Marcel
15. Zieliński DominikJAK ROZMAWIAĆ Z PRZEDSZKOLAKAMI O KORONAWIRUSIE
JAK ROZMAWIAĆ Z PRZEDSZKOLAKAMI O KORONAWIRUSIENa pewno w tym trudnym czasie panującej epidemii warto zadbać o dzieci ,one przecież też widzą i słyszą i najzwyczajniej w świecie się boją, tak jak pewnie wielu dorosłych.


PROJEKT PRGOK
PROJEKT PRGOK
W piątek 28 września 2018r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Związek Międzygminny „PRGOK” podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregacje odpadów u źródła”.


KOMUNIKAT DYREKTORA
KOMUNIKAT DYREKTORAZgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w dniu 08.04. wywieszone zostaną w siedzibie placówki ,oraz na stronie internetowej listy dzieci zakwalifikowanych . Aby brać udział w dalszym etapie rekrutacji należy do dnia 17.04. złożyć pisemne oświadczenie „Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia” w związku z tym możecie Państwo pobrać druk potwierdzenia z naszej strony internetowej i przesłać wypisany za pomocą poczty elektronicznej,


przedszkole_osiek@op.pl


Bądź wypełnić i złożyć osobiście w siedzibie przedszkola codziennie w godzinach od 9.00 do 12.00

Dyrektor
Alicja Badura

RADY NA CZAS EPIDEMII
RADY NA CZAS EPIDEMIIKOCHANY RODZICU !


wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka -

,,Mała Elegantka, Mały Elegant”
,,Mała Elegantka, Mały Elegant”,,Mała Elegantka, Mały Elegant”
9.03.br. Dzieci od rana przyszły do przedszkola pięknie ubrane.